Pet food – nye markedsmuligheter for marint råstoff

Pet food – nye markedsmuligheter for marint råstoff

På bestilling fra våre medlemmer har vi i 2022 fokusert mer på markedsmulighetene innenfor pet food-segmentet. Vi har hatt flere aktiviteter knyttet til dette fokusområdet, og gjennom året har våre medlemmer fått økt kompetansen og knyttet til seg sterke nettverk innenfor pet food.

Mange av våre medlemmer har sett nye mulighetsrom innenfor pet food-markedet. Dette er et voksende marked med god betalingsvilje dersom man posisjonerer seg rett, men det er også et stort og uoversiktlig marked. Gjennom året har vi hatt flere aktiviteter for å utforske disse mulighetsrommene og heve markedskompetansen til våre medlemsbedrifter innenfor dette segmentet. Vi har både knyttet til oss ekstern kompetanse på området, men også brukt den interne kompetansen som finnes hos bedriftene i klyngen for å hjelpe hverandre videre.

Vi startet allerede på eiermøtet i januar hvor vi fikk et foredrag om markedsutviklingen innenfor pet food av Milka Tesla fra Passion4feed. Her lærte vi blant annet at vi i stadig større grad ser på kjæledyrene våre som en integrert del av familien, og at markeds- og salgsarbeidet må ta hensyn til dette.

Videre hadde vi en ÅKP Idélab i april hvor vi kartla i større detalj hva våre medlemsbedrifter trenger for å utvikle produktene sine innenfor pet food-segmentet. I denne idélaben fikk vi blant annet foredrag fra aktører i klyngen som svært villig delte av sine erfaringer fra sitt markedsarbeid innenfor pet food. Vi knyttet også til oss noen av de beste aktørene i Norge innenfor pet food-utvikling som fortalte om hvordan produktutviklingsarbeid foregår innenfor denne industrien. Idélaben var med på å øke kompetansen til medlemsbedriftene og også øke nettverket i Norge innenfor pet food-industrien.

En av erkjennelsene som kom fra medlemmene i idélaben var at de trenger å vite mer om det internasjonale markedet for pet food. Hvilke behov har kundene, hvilke segment skal vi satse på og hvordan kan vi posisjonere oss mot aktuelle segmenter? I tillegg kom det frem at mange av medlemmene trenger å få bedre forståelse av eget produkt, og hvilke egenskaper finnes i produktene som kan oversettes til fordeler for kundene.

Med bakgrunn i disse utfordringene for medlemmene arrangerte vi i oktober en tur til 8th Nordic Pet Food Conference for å ytterligere øke kompetansen og bygge internasjonalt nettverk innenfor pet food-industrien. Denne konferansen trekker de beste tekniske ekspertene i Europa innenfor pet food, og sammen med 200 andre deltagere hadde våre 12 deltagerbedrifter noen svært lærerike dager i Barcelona.

Våre medlemmers fokus på pet food fortsetter i 2023. Vi har lagt et godt grunnlag i løpet av dette året, og vil for neste år se på mulighetene for å utvikle et markedsprosjekt for våre medlemmer innenfor pet food segmentet. I tillegg fortsetter vårt arbeid på å arrangere relevante møteplasser for å videreutvikle nettverket og heve kompetansen innenfor dette interessante segmentet.