Begynnelsen på en New Blue Deal

Begynnelsen på en New Blue Deal

Gjennom 2022 er det lagt ned mye innsats fra både klyngeadministrasjonen og klyngebedriftene i forhold til ambisjonen om å skape et grunnlag for å etablere arbeidet mot å bli verdens første nullutslipps maritime klynge. Planlegging av hvordan strategien skal operasjonaliseres og også gjennomføring av de innledende prosessene har vært i fokus for administrasjonen ved ÅKP i år. Samtidig har klyngen reorganisert seg gjennom nye klyngekontrakter for selskapene, avholdt første årsmøte, innført oppdaterte vedtekter og valgt ny styringsgruppe.

Gjennom året har en tiltenkt posisjonering av Blue Maritime-klyngen som FoU-partner, teknisk kompetanseleverandør og markedsinnsiktsleverandør vært viktig for å mobilisere den maritime næringen inn i våre samarbeidsinitiativer. Bransjens engasjement i vårt arbeid bekrefter at retningen vi har valgt er verdsatt og derfor forventes å levere gode resultater i tiden som kommer.

The Beginning of a New Blue Deal
Throughout 2022, much effort has been put in from both the cluster administration and the cluster companies to create a foundation on which to establish the work towards becoming the world’s first net zero maritime cluster. Planning how to operationalize the strategy and also executing the initial processes has been in focus for the administration at ÅKP this year. At the same time, the cluster has revitalized itself through new cluster contracts for the companies, held a first AGM, introduced updated by-laws and the AGM has chosen a new steering committee.

Throughout the year an intended positioning of the Blue Maritime cluster as an R&D partner, technical competence provider and market insight supplier has been important to mobilize the maritime industry into our collaboration initiatives. The industry’s commitment in our work is confirming that the direction we have chosen is appreciated and is hence expected to deliver good results in the time to come.