Innovasjonsprosjekter og FoI-arbeid
Hans Petter Hildre fra NTNU i Ålesund presenterer Møre Ocean Lab under Ocean Week i mai./Hans Petter Hildre from NTNU in Ålesund presenting under Ocean Week in May.

Innovasjonsprosjekter og FoI-arbeid

Blue Maritime-klyngen leder og koordinerer for tiden flere prosjekter på vegne av den maritime næringen, her ved noen eksempler:

Møre Ocean Lab – «Skaparkraft»: Som en del av hovedprosjektet for å etablere en såkalt fjordlab for fullskala testing og verifikasjon på Sunnmøre, er klyngen også partner i mobiliseringsprosjektet for å engasjere bedrifter i planlegging og bruk av Møre Ocean Lab. Prosjektet ledes av SINTEF Ålesund og er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune.

MIDAS er et seksårig prosjekt for å styrke innovasjonskapasiteten, utviklingen og eksporten av autonome havromteknologier, med fokus primært på menneskeorienterte designkonsepter, forretningsutvikling og tverrfaglige fagmiljøer og disipliner. Målet er å bidra til å utvikle autonome fartøy og plattformer som samhandler bedre med mennesker og vanlige skip. Prosjektet ledes av NTNUs institutt for design og arkitektur, som involverer sju NTNU-avdelinger, tre forskningssentre og to andre innovasjonsklynger som representerer til sammen over 150 bedrifter.

RESHORING NORWAY: Reshoring har blitt fremhevet som en strategi som bidrar til å forkorte bedrifters produksjonsfotavtrykk, samt flytting av produksjonsaktiviteter enten til hjemlandet eller til hjemregionen og til å øke verdiskapingen av produksjon innenlands.

NTNU samarbeider med NHO og GCE Blue Maritime Cluster om å forske på reshoring blant produsenter i Møre og Romsdal fylke for å øke mulighetene for å etablere et solid utgangspunkt for nødvendig state-of-the-art kunnskap.

SOECiV er en studie av energiforbruk om bord i fartøy, hvor klyngen for tiden kjører en forstudie for å etablere etterspørselen etter forskning på en fullstendig oversikt over alt energiforbruk i skip. Tanken er at med 100 prosent oversikt over energiforbruk eller -tap, kan innovasjonsarbeidet også rettes mot ukjente energiforbruker og -tap, for å redusere fartøyets behov for energi.

ZEVinnovation er en transnasjonal samarbeidsplattform som støtter utvikling av innovative nullutslippsfartøy og relaterte teknologier.

Målet med ZEVinnovation-prosjektet er å etablere et bærekraftig og effektivt nettverk for utvikling av innovative nullutslippsfartøy og relaterte teknologier som vil samle relevante og aktive interessenter. Partnere er GCE Blue Maritime Cluster og ÅKP, Center of Technology Transfer LLC (Kroatia), Baltic Sea & Space Cluster (Polen) og Inovacije I razvoj LLC (Kroatia) og Vinco Innovation AS (Norge).

2023 blir et viktig år for FoU-arbeidet i Blue Maritime Cluster, da vi gjennom workshops og innspill fra klyngebedriftene vil rette vårt fokus på å utvikle ny kunnskap, ny teknologi og ny metodikk.

 

Innovation Projects and R&I Work

The Blue Maritime cluster is currently managing, and are involved in, several projects on behalf of the maritime industry, mentioned by a selection:

Møre Ocean Lab – “Skaparkraft”: As part of the main project for establishing a fjord lab for full scale testing an verification in the Sunnmøre region, the cluster is also partner in the mobilization project for engaging companies in planning and using the Møre Ocean Lab through this initiative lead by SINTEF Ålesund and funded by Møre and Romsdal County Authority.

MIDAS is a six year project to strengthen the innovation capacity, development and export of autonomous ocean space technologies, focusing primarily on human-oriented design concepts, business development and interdisciplinary professional environments and disciplines. The aim is to contribute to developing autonomous vessels and platforms that interact better with humans and ordinary ships. The project is led by NTNU’s Department of Design, involving seven other NTNU departments, three research centres, and three innovation clusters representing over 150 companies.

RESHORING NORWAY: Reshoring has been highlighted as a strategy which contributes with the shortening of firms’ production footprint as well as the relocation of manufacturing activities either to the home country or to the home region and to increase the value creation of manufacturing domestically.

NTNU is collaborating with NHO and GCE Blue Maritime cluster in conducting research on reshoring among manufacturers within the county of More and Romsdal (M&R) to increase the chances to establish a solid starting point for the required state-of -the art knowledge.

SOECiV is a study of onboard energy consumption in vessels, where the cluster is currently running a pre-study to establish the demand for research on a complete account on all energy consumption in ships. The idea is that with 100 percent overview of energy consumers or loss, innovation can also be directed to unknown consumers or loss to reduce the vessel’s need for energy.

ZEVinnovation is a transnational cooperation platform that supports development of innovative zero-emission vessels and related technologies.

The aim of the ZEVinnovation project is to establish a sustainable and efficient network for the development of innovative zero-emission vessels and related technologies that will bring together relevant and active stakeholders. Partners are GCE Blue Maritime cluster and ÅKP, Center of Technology Transfer LLC (Croatia), Baltic Sea & Space Cluster (Poland) and Inovacije I razvoj LLC (Croatia) and Vinco Innovation AS (Norway).

2023 will be an important year for the R&I work at Blue Maritime cluster, as through workshops and inputs from the cluster companies, our focus on developing new knowledge, new technology and new methodology will increase massively.