Kompetanse og ekspertise
Claire Blackett i IFE var en av dem som holdt innlegg i kurset om kjernekraft på skip./ Claire Blackett in IFE was one of those who gave a presentation in the course on nuclear power on ships.

Kompetanse og ekspertise

Vårt bidrag til høyere kompetanse i klyngen gjennom 2022 har vært å bygge sterkere og mer robuste organisasjoner ved å tilby kurs, opplæring og workshops om rettslige temaer, markedsutvikling og kommunikasjon. Fra juni har det vært tilbudt kurs om teknologi, med temaer som havvind-skipsoperasjoner, ammoniakk, metanol, hydrogen og kjernekraft som har vært svært populært hos klyngeselskapene.

Videre må den maritime næringen holde tritt med den digitale utviklingen og forstå hvordan man kan bruke digitalisering som et konkurransefortrinn. Dette håndterer vi gjennom både kurs, workshops og våre to fagforum for IIoT og Cyber ​​Security.

I tillegg initierte og arrangerte GCE Blue Maritime 1st International Ship Technology Days sammen med Ulstein Næringsforum og E-Lass i september. Europeiske maritime FoU og R&I-miljøer kom sammen for å dele prosjektarbeid og resultater og for å bygge sterkere nettverk basert på ekspertise og forskning. Rundt 100 europeiske maritime fagfolk tilbrakte tre dager i Ulsteinvik og så på maritimt FoI-arbeid innen lettvekt, sikkerhet, grønne teknologier, autonomi, digitalisering og energi.

For 2023 vil fokuset på maritim teknologi, eksport og metodikk bare øke.

 

Competence & Expertise

Our contribution for higher competence in the cluster throughout 2022 has been to build stronger and more robust organizations by offering courses, training and workshops on judicial topics, market developments and communication. From June training courses on technologies has been on offer, with topics as ocean wind ship operations, ammonia, methanol, hydrogen and nuclear power sources which has been very popular in the cluster companies. Thirdly, the maritime industry needs to keep pace with the digital development and understand how to use digitalization as a competitive advantage, as conducted through both courses, workshops and forums for IIot and Cyber Security.

In addition, GCE Blue Maritime initiated and organized the 1st International Ship Technology Days together with Ulstein Business Association and E-Lass in september. European maritime R&D/R&I communities came together to share project work and results and to build stronger networks based on expertise and research. 100 European maritime professionals spent three days in Ulsteinvik looking at maritime R&I work in lightweigth, safety, green technologies, autonomy, digitalization and energy.

For 2023, the focus on maritime technology, export and methodology will only increase.