Markeder og eksport
Guillaume Bonnesoeur fra Innovasjon Norge og Bente Storhaug Dahl fra Waveoil var blant dem som presenterte under rederiseminaret om New Blue Technologies ved SMM Hamburg./Guillaume Bonnesoeur from Innovation Norway and Bente Storhaug Dahl from Waveoil were among those who presented during the shipping seminar on New Blue Technologies at SMM Hamburg.

Markeder og eksport

Relevant kompetanse og innovative teknologier må også tas ut i markedet. Gjennom flere prosjekter har klyngen blant annet jobbet med:

Nasjonalt eksportråd (NER)
Deltar i den maritime arbeidsgruppen for NER samt koordinering av prosessene som er involvert i dette arbeidet.

Eksportpilot
Et pilotprosjekt der lokal kompetanse i nøkkelmarkeder engasjeres for å bistå norske bedrifter med å korte ned veien til første salg gjennom direkte kontakt og møtebooking med rett beslutningstaker i første fase. Initiativet er et samarbeid med NCE Maritime Cleantech og utforskes for tiden av NER.

Norwegian Cruise & Ferry Group
Som en tilrettelegger for dette markedsnettverket arrangerer klyngen seminarer, nettverksmøter og koordinerte en felles utstillingsstand på Seatrade Cruise Global i Miami 2022.

Blue World Orderbook
Hver måned lager og distribuerer klyngeadministrasjonen en komplett oversikt av i gjennomsnitt 5000 linjer over kontraherte fartøyer. Ordreboken sendes månedlig til klyngebedriftene og partnerne. Dersom du ikke mottar denne i dag, kan du gi beskjed til gce@bluemaritimecluster.no

HPO – High Potential Opportunities
På mandat fra Innovasjon Norge er GCE Blue Maritime en leverandør av mobiliserings- og markedsaktiviteter for deres HPO-programmer for Green Maritime China og Offshore Wind North America. Verdt å nevne er rederiseminaret om New Blue Technologies under SMM i Hamburg, som fremmer de siste innovasjonsideene fra norske maritime selskaper.

Offshore-vindleverandørkonferanser
I 2022 har det vært holdt eksklusive konferanser med EnBW, Aker Offshore Wind og Equinor i Ålesund for klyngeselskapene for å presentere og møte vindkraftutviklerne. Samorganisert med Norwegian Offshore Wind Cluster.

Sammen med NCE iKuben ble det arrangert en workshop om et potensielt havvindforum i Molde.

 

Markets & Export
Relevant expertise and innovative technologies must also be taken to the market. Through several projects, the cluster has been working with (selected list of projects):

National Export Council
Participating in the maritime workgroup for NEC and coordination of the processes involved.

Export Pilot
Launching an initiative on a pilot project where local expertise is hired in key markets to assist Norwegian companies to shorten their route to first sale. The initiative is a collaboration with NCE Maritime Cleantech and is currently being explored by the NEC.

Norwegian Cruise & Ferry Group
As a facilitator for this market network the cluster hosts seminars, network meetings and coordinated a joint exhibition booth at Seatrade Cruise Global in Miami 2022.

Blue World Orderbook
Every month the administration compose and distribute a complete spreadsheet consisting of on average 5000 listings of newbuild vessels currently under construction. The orderbook is sent monthly to the cluster companies and partners.

HPO – High Potential Opportunities
On mandate from Innovation Norway, GCE Blue Maritime is a supplier of mobilization and market activities for their HPO programs for Green Maritime China and Offshore Wind North America. Worth mentioning, is the ship owner’s seminar on New Blue Technologies during SMM in Hamburg, promoting the latest innovation thoughts from Norwegian maritime companies.

Offshore Wind Supplier Conferences
In 2022, exclusive conferences with EnBW, Aker Offshore Wind and Equinor has been held in Ålesund for the cluster companies to present and to meet with the wind energy developers. Co-organized with Norwegian Offshore Wind Cluster.

Together with NCE iKuben a workshop on a potential offshore wind forum was hosted in Molde.