Vertskap og representasjon
Jan Christian Vestre i front da det ble tatt gruppebilde under besøket hos GCE Blue Maritime Cluster i mai./ Jan Christian Vestre in front when a group photo was taken during the visit to the GCE Blue Maritime Cluster in May.

Vertskap og representasjon

GCE Blue Maritime-klyngen representerer en komplett verdikjede for skipsbygging og skipsdrift, noe som gjør oss til en populær bidragsyter når det gjelder å være målbærer for klyngen, samt bidra med fakta og synspunkter fra vårt perspektiv. Vi ønsker ofte velkommen delegasjoner fra internasjonale interesser som offentlige og diplomatiske representanter, kommersielle representanter og akademiske miljøer.

Fransk-norsk handelskammer
CCFN inviterte franske og norske embetsmenn og industri til en to-dagers konferanse om felles muligheter innenfor den blå økonomien. Her presenterte klyngen vår strategi, New Blue Deal. Vi fikk opprettet kontakt med den franske klyngen Pole Mer Bretagne Atlantique, og fremtidig samarbeid ble igangsatt.

Nærings- og fiskeriministeren
Jan Christian Vestre (nærings- og fiskeriminister) besøkte GCE Blue Maritime Cluster i mai, og fikk en introduksjon til klyngens viktige rolle i den maritime næringen og norsk eksportsatsing.

Maritim pressetur
Klyngen samarbeider med Blue-C om å organisere en reise for journalister for å besøke norsk industri. I oktober besøkte en håndfull representanter fra de ledende europeiske publikasjonene sentrale klyngepartnere i regionen.

Maritime trainees & Blue Maritime Internships
Rederiforbundets traineeprogram for maritime fagfolk koordineres av Menon Economics og besøker klyngen hvert år for en presentasjon av klyngen. De besøker også verft og rederier langs kysten.

Klyngen legger kontinuerlig til rette for praksisplasser for studenter ved NTNU og andre universiteter og høyskoler, både gjennom frivillig praksis, sommerpraksis eller semesterpraksis. I 2022 har vi tilrettelagt fire individuelle praksisplasser ved klyngeadministrasjonen fra NTNU Ålesund, NTNU Trondheim og NHH i Bergen.

 

Hosting & Representation

The GCE Blue Maritime Cluster is engulfing a complete value chain for ship building and ship operations, making us a popular contributor in representing the cluster and the facts and views from our perspective. We frequently welcome delegations from international interests as public and diplomatic representatives, commercial representatives and academic communities.

French-Norwegian Chamber of Commerce
The CCFN invited French and Norwegian officials and industries to a two-day conference on the joint opportunities within the blue economy where the cluster presented our New Blue Deal strategy and connected with the French cluster Pole Mer Bretagne Atlantique and future cooperation was initiated.

Minister of Trade and Fisheries
Mr. Jan Christian Vestre, minister of trade and fisheries, visited the GCE Blue Maritime Cluster in May, and was given an introduction to the cluster’s important role in the maritime industry and Norwegian export initiative.

Maritime Press Tour
The cluster is cooperating with Blue-C to organize a trip for journalists to visit the Norwegian industry. In October a handfull of representatives from the leading European publications visited key cluster partners in the region.

Maritime Trainees & Blue Maritime Internships
The Norwegian Shipowners’ Association’s trainee program for maritime professionals is coordinated by Menon Economics and visits the cluster every year for a presentation of the cluster and visiting shipyards and shipping companies on the coast.

The cluster continuously facilitate internships for students at NTNU and other universities and colleges, both through volunteer internships, summer internships or semester internships. In 2022 we have facilitated 4 individual internships at the cluster administration from NTNU Ålesund, NTNU Trondheim and NHH in Bergen.